Bærekraftig betong

200520-elementpartner-289
elementpartner elementvegger

Hvorfor velge betong som byggemateriale?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale,
og er langt mer miljøvennlig enn mange synes å tro. Den er robust, har lite
behov for vedlikehold, tåler fuktighet godt, er ikke utsatt for råte, har god
brannmotstand og bæreevne. Med prefabrikkert betong kan man dimensjonere
effektivt, og unngå overforbruk av materialer. I tillegg kan den resirkuleres
eller ombrukes etter endt levetid, og på denne måten inngå i en sirkulær
økonomi som er gunstig for miljøet. Den inneholder heller ikke stoffer som er
helse- eller miljøfarlige
.

Et bærekraftig bygningsmateriale

Betong som byggemateriale er et miljøvennlig valg, og det er det flere grunner til. Nyere forskning og nye teknologier fører til kontinuerlige fremskritt når det gjelder utslipp fra betong – alt avhenger av kompetansen og hvordan denne benyttes. Byggebransjen i Norge står for ca. 15 % av de samlede utslippene av CO2. Globalt er dette tallet rundt 40%, som viser at vi har kommet et godt stykke på vei. Betongproduksjonen er i stadig utvikling, og da særlig sementproduksjonen som er den komponenten som påvirker klimaet mest. Produksjon av konvensjonell sement, som er bindemiddelet og en viktig bestanddel i betong, har et generelt høyt utslipp av CO2. De høye utslippene skyldes produksjonsmetoden og at det produseres utrolig mye sement verden over. Heldigvis har bransjen samlet seg når det kommer til å skape nye og mer miljøvennlige løsninger for produksjon av sement og betong, og det er allerede flere sementprodusenter i Norge som har et fokus på å senke sine CO2-utslipp; blant annet Norcem/Heidelberg Materials som har satset på karbonfangst og lagring av CO2 ved sin sementfabrikk i Brevik. Karbondioksid som slippes ut ved produksjon av sement går stadig gradvis ned, og Betongelementindustrien har et mål om å være utslippsnøytral over et byggs levetid fra 2030. Dette arbeidet skjer gjennom kontinuerlig forbedring, noe vi i ElementPartner også har forpliktet oss til. Samtidig har betongen flere bærekraftige egenskaper som gjør den til et miljøvennlig og fremtidsrettet byggemateriale. 

Karbonatisering

Betong har også evnen til å lagre karbondioksid. Når betongen har herdet og under hele livsløpet skjer det kontinuerlig en kjemisk prosess som kalles karbonatisering. Dette er en prosess der kalsiumhydroksidet i betongen reagerer med karbondioksid i luften slik at det dannes kalsiumkarbonat og vann. Litt enklere sagt trekkes CO2 fra luften inn i betongen, og lagres der. Betongen kan på denne måten absorbere og lagre opptil en fjerdedel av det som oppstår under produksjon av sement. 

Energieffektivt

Betong er et energieffektivt materiale, som over tid vil spare deg for mange utgifter til både oppvarming og nedkjøling av bolig. Det er fordi betongen har termisk masse, og har høy kapasitet til å lagre overskuddsvarme. Dette betyr at betongen absorberer varme fra varmekilder i løpet av dagen, og avgir varme når temperaturen synker. På denne måten kan behovet for kjøle- og varmesystemer reduseres, og man kan oppnå et stabilt og godt inneklima med lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling.

 

I tillegg isolerer og beskytter betong mot støy, også ved lave frekvenser. Ved å bruke betong som materiale er det normalt sett ikke noe problem å oppnå lydklasse B. Dette er en spesielt god egenskap for boligbygging. 

Kostnadseffektivt og fleksibelt

Pris på konstruksjoner vil variere ut fra hvordan du ønsker at det skal se ut. Et byggverk blir stort sett dyrere jo mer komplisert konstruksjon det er. Men generelt er betong som byggemateriale rimelig sammenlignet med for eksempel tre og andre materialer. Betong er også et utrolig fleksibelt materiale og det er stort sett kun fantasien som setter grenser for hvordan den kan formes. Det betyr at du har mulighet til å skape unike løsninger i din konstruksjon. I tillegg kommer betongbygg best ut når det kommer til levetidskostnader og de har høy gjenkjøpsverdi. 

Lite vedlikehold og høy levetid

Fasaden på en betongkonstruksjon vil kunne stå i 25-30 år før du trenger å gjøre noe. Det betyr at du slipper både utgifter og arbeid som følge av vedlikehold. Det er heller ikke nødvendig å male betongen. En umalt fasade er også gunstig med tanke på karbonatisering. Betong har god toleranse med tanke på fukt og vil ikke råtne. Dette bidrar til en klimasikker og bærekraftig konstruksjon som har en lang levetid sammenlignet med andre byggematerialer. Velger du derfor å bygge i betong kan du være sikker på at du får en konstruksjon som vil være til glede og nytte for flere generasjoner framover i tid. 

Brannsikkert

Betong er et ikke-brennbart materiale, som hverken avgir røyk eller giftige gasser. Den smelter ikke, og en betongramme vil kunne beholde sin bæreevne ved en eventuell brann. Dette bidrar til å beskytte menneskeliv og gjør slokkearbeid tryggere. Det betyr at en bolig i betong er et brannsikkert valg, og gir brannbeskyttelse uten at du trenger ekstra beskyttende overflater og kledninger. Betong er også effektiv i å hindre brannspredning, og kan i de aller fleste tilfeller rehabiliteres dersom den har vært utsatt for en brann. 

Sirkulærøkonomi

Sirkulære prosesser skal være miljøvennlige og bidra til at materialer i større grad brukes om igjen. Betong kan knuses og resirkuleres i det uendelige fordi den har sitt opphav i vann, sand og stein som er materialer fra naturen. Man kan også ombruke betongbygg, eller gjenbruke de brukte bygningselementene i sin helhet. På denne måten kan man få nytte av en allerede eksisterende konstruksjon uten å tilføre energi for å knuse opp betongen. ElementPartner har flere prosjekter for slik bruk – blant annet PartnerBygg og PartnerHuset. 

PartnerHuset

Endringer i miljøet rundt oss fører til at vi må tenke nytt i byggebransjen. De pågående klimaendringene fører til både økte temperaturer og mer nedbør i Norge. Valg av bygningsmateriale vil være avgjørende for hvordan fremtidens konstruksjoner vil håndtere påkjenninger fra ekstremvær. Boliger laget av betong er robust med tanke på fukt, tåler store krefter, har lang levetid og krever lite vedlikehold. Et PartnerHus vil dermed være et naturlig valg med tanke på både miljø og klimaendringer. Ved å bruke betong som byggemateriale vil varmegjennomgangen reguleres slik at det blir behagelig innetemperatur uansett utetemperatur. Ved at betongen lagrer varme og kulde får du som kunde et energiforbruk som er gunstig for både miljø og økonomi.

Betongelementer kan resirkuleres ved å knuse opp elementene, men elementene som er benyttet i PartnerHuset kan i stedet demonteres og gjenbrukes i andre konstruksjoner. Dermed reduseres bruk av energi og tilknyttede utslipp, og vi bidrar i stedet til en sirkulær økonomi som er gunstig for miljøet. PartnerHuset har et lavt klimagassutslipp, men for å senke klimagassutslippet ytterligere kan huset bestilles i lavkarbonklasse A eller B i henhold til Norsk Betongforening publikasjon nr. 37. Ved å velge lavkarbonklasse A vil man kunne redusere CO2-utslippet knyttet til materialbruk med opptil 30% (*). Betongelementene i PartnerHuset absorberer i tillegg karbondioksid gjennom hele levetiden, og kan ta til seg opp mot en fjerdedel av mengden som oppsto under produksjonen av sement.  Det kan leveres som passivt hus eller aktivt hus med solceller (?), og har energimerking B. Dette kvalifiserer til søknad om grønt boliglån med gunstig rente i de fleste banker.

 

(*) Basert på klimagassregnskap av PartnerHuset og utslippsgrenseverdier for betong. 

Del gjerne