Norges mest moderne elementfabrikk står for kvalitet i alle ledd!

ElementPartner er totalleverandør av betongelementer. I Norges mest moderne elementfabrikk produserer vi alle typer betongelementer under kontrollerte forhold. Dette gir den beste kvaliteten. Vi har produsert betongelementer siden 1970, og i dag er elementvegger i betong til industribygg, næringsbygg, boliger og samferdsel vårt største og viktigste produkt.

Vi er opptatt av en grønnere fremtid, og vi har bl.a. utviklet PartnerBygg, som er et demonterbart og flyttbart byggesystem for lager og industribygg. Gjenbruk og lengre holdbarhet på betongelementer er viktig for miljøet, og dette jobber vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre. 


Som totalleverandør tilbyr vi hele verdikjeden – fra prosjektering til ferdig montert produkt

Elementpartner Prosjektering

Prosjektering

Elementpartner Produksjon

Produksjon

Elementpartner Transport

Transport

Montering

Strategisk beliggenhet

Elementpartner finner du både på Åndalsnes og Dokka, med mulighet til å frakte produkter med jernbane, båt og lastebil til hele landet. 

Avdelinger

Åndalsnes, Rauma kommune

Dokka, Nordre Land kommune

Kart

Vår historie

1970: Iver Krohn og Sønner Betongelement

1992: Skifter navn til Rauma Element AS

2003: Rauma Element AS kjøpes opp av Partnergruppen

2007: Skifter navn til ElementPartner AS

2017: Åpner Norges mest moderne elementfabrikk

2023: Etablerer avdeling på Dokka i Nordre Land kommune

Elementpartner betongelementer kai
Elementpartner produksjon fabrikk

Etiske retningslinjer for ElementPartner AS

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene. Bedriftens leverandørkjede omfatter alt fra råvarer, komponenter og tjenester, til transport og ferdig produkt. Åpenhetsloven pålegger ikke at bedriftens leverandører eller forretningspartnere må angis. 

 ElementPartner AS skal være en etisk ansvarlig virksomhet, og disse retningslinjene setter klare prinsipper og regler for hvordan vi opptrer og driver virksomheten. Retningslinjene gjelder for alle ledere og medarbeidere i bedriften, og sier noe om hva vi forventer av våre leverandører og andre samarbeidspartnere. Ledere har ansvar for å gjøre retningslinjene kjent, og for å følge opp at de blir overholdt. Vi er underlagt åpenhetsloven og er dermed pliktig til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter. Dette arbeider skjer kontinuerlig, og resultatet skal fremlegges i en rapport innen 30. juni påfølgende år. 

Alle som er underlagt disse retningslinjene er pålagt å rapportere brudd på disse, eller gjeldende lover, som man blir vitne til. Om du har spørsmål knyttet til overholdelse oppfordres du til å snakke med kolleger eller nærmeste leder. Å melde om brudd i god tro, vil aldri være grunnlag for disiplinærtiltak. Alle eventuelle avvik og varsler på avvik skal følges opp av arbeidsgiver.

 


Slik jobber vi med åpenhetsloven

– Alle lovbestemte krav som til enhver tid er gjeldende skal respekteres og etterleves. 

– Vi skal drive virksomheten med respekt for lover, kulturer og rettighetene til enkeltmennesker. Alle skal behandles med respekt, og vi tolererer ikke noen form for overgrep, trakassering, diskriminering, trusler, mobbing, seksuelt krenkende oppførsel eller annen atferd som kan oppfattes nedverdringene, av eller mot ansatte, eller andre som er involvert i virksomheten. 

– Ingen skal ulovlig eller urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, alder, religion, politisk oppfatning, rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, etnisk opprinnelse, legning eller samlivsform. 

– I alle prosjekter vi er involvert i, forplikter vi oss til å holde høy etisk og moralsk standard. 

– Vi skal møte hverandre og samarbeidspartnere med høy etisk standard, og representere bedriften på en verdig måte. Vi skal opptre profesjonelt, holde oss saklig, og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften. 

– Vi skal være en bedrift som tar vare på miljøet og bidrar positivt til samfunnet. Vi skal forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser der det er aktuelt. 

– Vi forplikter oss til å ha fokus på miljø og bærekraft i prosjektene vi er med på og i den daglige driften. 

– Vi skal overholde grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Vi skal ikke forårsake eller bidra til brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, verken i bedriften eller gjennom leverandørkjeden. 

– Vi skal jobbe systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og sørge for at våre ansatte skal føle seg trygg når de er på jobb. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og skader som er relatert til forhold på arbeidsplassen. HMS-reglement og instrukser skal være tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid.

– Alle ansatte forventes å bidra positivt til arbeidsmiljøet blant medarbeidere.

– Ansatte skal ha respekt for materielle verdier, slik som bygning, utstyr og maskiner som er i bedriftens eie.

– Vi skal ikke på noen måte bidra til menneskehandel, barnearbeid eller tvangsarbeid. Vi tillater heller ingen praksis hos våre underleverandører som hindrer fri bevegelse av arbeidskraft. (inkl. praksis kan omfatte krav om at arbeidstakere skal levere fra seg ID dokumenter, pass eller arbeidstillatelse som en betingelse for å få ansettelse).

– Vi skal respektere arbeidstakers rettigheter. Alle medarbeidere har rett til å danne og/eller melde seg inn i fagforeninger og inngå kollektive forhandlinger. Virksomheten og våre underleverandører skal sørge for at medarbeidere har rimelige arbeidstider, lønnsvilkår og ytelser som er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og de aktuelle ILO-konvensjonene.

– Vi skal aldri ta imot eller tilby bestikkelser av noe slag. Det er heller ikke lov å ta imot eller tilby gaver eller bevertning dersom dette kan påvirke forretningsbeslutninger. Eventuelle gaver eller tjenester som mottas fra leverandører eller forretningspartnere skal være av ikke vesentlig art eller økonomisk verdi.

– Vi skal overholde alle lover angående hvitvasking og terrorbekjempelse.

– Vi skal overholde gjeldende kontraktsmessige forpliktelser.

– Vi skal sikre at våre varer og tjenester som leveres er trygge og av god kvalitet.

– Vi skal prioritere å bruke leverandører som har gjennomført aktsomhetsvurdering og som overholder kravene i åpenhetsloven. 

Vi besvarer spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger senest tre uker etter innsending. 

Forespørsler skal være skriftlige og kan gjelde både generell informasjon og informasjon om en bestemt vare. 

Forespørsler kan sendes på e-post til kontor@element-partner.no eller sendes via brev til 

Elementpartner AS, Øran 37, 6300 Åndalsnes.